تست موفق ناوگان مترو

اجرای موفق فرایند تست ناوگان ریلی درون شهری از ارکان توسعه موفق قطارهای مترو بوده و به صورت تخصصی و با تجهیز امکانات و منابع دانشی مورد نیاز، در شرکت واگن سازی تهران در حال اجراست.