اهمیت بومی سازی تجهیزات ناوگان مترو

بومی سازی ناوگان مترو همزمان با توسعه خطوط ریلی زیرزمینی در کلان شهرها در دستور کار شرکت واگن سازی تهران به عنوان بزرگترین تولید کننده ناوگان مترو در کشور قرار گرفته و در همین راستا، برنامه ریزی گسترده ای برای افزایش سهم داخلی سازی و کاهش وابستگی به تامین سیستم های کلیدی قطار مترو از شرکت های خارجی صورت گرفته است.