چهارشنبه ۴ آبان ماه 1401

با حضور مدیرعامل و برخی از معاونین و مدیران محترم شرکت، آقای مهندس مقدمی،طی حکمی آقای مهندس مجید روستا رابه سمت سرپرست واحدکنترل شرکت، منصوب نمودند.

مهندس مقدمی ضمن آرزوی موفقیت برای آقای مهندس روستا، ازخدمات آقای مهندس حوایجی نیز دردوران تصدی و مدیریت واحد کنترل کیفیت، تشکر و قدردانی نمودند.

 

روابط عمومی واگن سازی تهران