یکشنبه 1 آبان ماه 1401

 با حضور مدیرعامل، معاونین و برخی مدیران محترم شرکت، آقای مهندس مقدمی، طی حکمی، آقای دکتر بهرامی را به سمت معاونت مالی و منابع انسانی شرکت، منصوب نمودند.

مهندس مقدمی ضمن آرزوی موفقیت برای آقای دکتر بهرامی، از خدمات آقای طارمیان نیز در دوران تصدی مشاور مالی و منابع انسانی، تشکر و قدردانی نمودند.

روابط عمومی واگن سازی تهران