چشم انداز

شرکت واگن سازي تهران در راستاي چشم انداز بیست ساله کشور، چشم انداز خود را تا سال 1404 شمسی به شرح زیر مشخص نموده است :

  • شرکتی توانمند در طرح ریزي و اجراي تمامی رده هاي تعمیراتی سبک، نیمه سنگین و سنگین قطارهاي برقی خود کشش و تریلر با ایمنی بالا، با مصرف کمترین منابع و در کمترین زمان ممکن نسبت به رقبا
  • شرکتی توانمند در زمینه مهندسی و طراحی قطارهاي برقی خود کشش و تریلر با افزایش توان مهندسی، گسترش تحقیق و توسعه و ایجاد زنجیره تامین مطمئن از پیمانکاران وفادار به شرکت
  • شرکتی توانمند در ساخت و مونتاژ قطارهاي برقی خود کشش و تریلر مطابق با تکنولوژي و استانداردهاي روز
  • شرکتی پیشرو در زمینه ناوگان نقلیه ریلی برقی خود کشش و تریلر به گونه اي که در ایران رتبه نخست را داشته باشد و در منطقه جزو سه شرکت برتر در زمینه ناوگان نقلیه ریلی برقی خود کشش و تریلر باشد.
  • شرکتی با نیروهاي متخصص، وفادار، ماهر، متفکر و خلاق به گونه اي که بیشترین سهم ارزش افزوده شرکت ناشی از مهارت و دانش پرسنل باشد.
  • شرکتی توانمند در استقرار استانداردها و سیستم هاي مدیریتی به گونه اي که تمامی سیستمهاي مورد نیاز مطابق با دانش روز بوده و شرکت در ارتقاء بومی استانداردها و سیستمهاي بکار گرفته شده پیشرو باشد.
  • شرکتی فعال در مجامع تخصصی نقلیه ریلی در داخل و خارج کشور به گونه اي که داراي کرسی در این مجامع بوده و بعنوان عضوي فعال در تدوین مستندات و استانداردهاي صنفی شناخته شود .
  • شرکتی پیشرو در شناسایی و پرورش استعدادهاي انسانی و در ارتباط با مراکز علمی کاربردي و علمی پژوهشی در جهت ارتقاء سطح دانش و مهارتها در جامعه نقلیه ریلی کشور
  • شرکتی توانمند در عرصه علمی با ارائه مقالات ، در مجامع علمی و صنفی معتبر و مجلات علمی پژوهشی و صنفی داخلی و خارجی مورد تایید و شناخته شده
  • شرکتی توانمند در تولید ثروت و سودآوري به گونه اي که از نظر شاخصهاي مالی جزو 100 شرکت برتر ایران باشد.

بدیهی است که دستیابی به اهداف فوق تنها با ایجاد روحیه مشارکت، همدلی و اتحاد در همه کارکنان میسر خواهد شد، لذا تمامی کارکنان متعهدند درك و اعتقاد خود را نسبت به اجراي اثر بخش این سیستم، با همکاري در محقق کردن اهداف فوق، به اثبات برسانند.