موقعیت های عملیاتی

کارخانه شرکت واگن سازی تهران

کارخانه واگن سازي این شرکت درجنوب شهر تهران در زمینی به مساحت 10 هکتار قرار گرفته و در دو فاز احداث گردیده است .

در فاز یک، مجموعه ساختمانهاي لازم جهت سالن مونتاژ واگنهاي دوطبقه و مترو به مساحت 29000 مترمربع درسال 1385 احداث گردید. سپس در فاز دو، سالن و مجموعه ساختمانهاي لازم براي ساخت بدنه واگنهاي دوطبقه به مساحت 21000 مترمربع احداث گردید.

در سال هاي اخیر با توجه به نیاز روزافزون به واگنهاي مسافري و مترو در ایران ، طرح توسعه سالن هاي ساخت بدنه و مونتاژ واگنهاي مسافري بین شهري و مترو در زمینی به مساحت 5 هکتار در جوار سالن هاي موجود در دستور کار قرار گرفته است .

ظرفیت تولید سالانه کارخانه در یک شیفت کاري مطابق جدول ذیل می باشد که با تکمیل و بهره برداري از طرح توسعه، به این ظرفیت تولید سالانه، 140 واگن افزوده خواهد شد.

این کارخانه امکانات کامل تولید شامل: تجهیزات تخصصی جوش ، جیگ و فیکسچرها ، تراورسر ، تجهیزات توزین واگن، تجهیزات صافکاري، جوش پلاسما، ماشین آلات و بالابرهاي مورد نیاز عملیات مونتاژ و ادوات تست و راه اندازي و … را دارا می باشد.

نگهداری و تعمیرات شرکت واگن سازي تهران

شرکت واگن سازي تهران به عنوان دارنده انحصاري صلاحیت تعمیر و نگهداري ناوگان قطارهاي برقی از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تنها شرکتی در ایران است که ضمن در اختیار داشتن دانش فنی انجام کار، اسناد و دستورالعملهاي تعمیرات اساسی، علاوه بر ساخت و مونتاژ واگن مترو، از توانایی نگهداري و تعمیرات تخصصی رده­ هاي تعمیراتی سبک، نیمه سنگین و سنگین ناوگان مترو ضمن تامین تخصصی قطعات یدکی و مشاوره مهندسی تعمیرات برخوردار است.

نگهداري و تعمیرات ناوگان مترو تهران به دلیل تنوع در نوع ناوگان، تفاوت در زمان فرا رسیدن رد ه هاي تعمیراتی و سایت هاي کاري متعدد، برنامه ریزي پیچیده و تخصص هاي متنوعی را می طلبد و به علاوه، بومی سازي کامل تعمیر و نگهداري ناوگان برقی تا رده تعمیرات اساسی یکی از مهمترین افتخارات این شرکت می باشد.

انجام اورهال در داخل کشور با استفاده از توان متخصصان و کارشناسان داخلی، علاوه بر ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی از طریق ساخت عمده قطعات پیچیده برقی و مکانیکی در داخل کشور صرفه جویی ارزي بسیاري را به همراه داشته است و افتخار دارد که حتی تحت شرایط تحریم هاي بین المللی و ظالمانه علیه کشور عزیزمان، جدول زمانی حرکت قطارهاي مترو تهران را حفظ و توسعه داده است.

تعمیرگاه صادقیه

اﯾﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه در ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻂ 2 ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﺎورت اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﺻﺎدﻗﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  20،000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 6 ﺧﻂ ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ و یک ﺧﻂ ﺗﺮاش ﭼﺮخ ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﯿﺮات دوره اي و اﺳﺎﺳﯽ در حال فعالیت ﺑﻮده و ﺷـﺎﻣﻞ ﺧﻄﻮط ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ و ﮐﺎرﮔاه های ﺗﺮاش ﭼﺮخ، ﺑﺎﻃﺮي، اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر، ﺑﺮق، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻓﺰار، ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ، ﺟﻮﺷـﮑﺎري و ﺳﯿﺴــــﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮات دوره اي، ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ  ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه فتح آباد (جنوب)

این تعمیرگاه بزرگ در جنوب خط یک مترو تهران به مساحت تقریبی 50،000 مترمربع به عنوان تعمیرگاه سنگین مترو تهران با ظرفیت 10 خط تعمیراتی و یک خط تراش چرخ براي تعمیرات دوره اي و اساسی در نظر گرفته شده است و شامل خطوط تعمیراتی و کارگاه هاي تراش چرخ، بوژي، تعمیرات بدنه، باطري، الکتروموتور، الکترونیک، برق، ماشین افزار، مکانیک، سیستم ترمز، کوپلر، تجهیزات پنوماتیک، ماشین کاري قطعات و نقاشی می باشد. در حال حاضر تعمیرات رده هاي نیمه سنگین و سنگین قطارهاي خطوط مترو تهران در این تعمیرگاه انجام می گیرد.

تعمیرگاه دردشت

با ایجاد یک خط عرشه دار در پارکینگ از تیر ماه سال 1392، امکان  انجام تعمیرات دوره اي سبک در این پایانه فراهم شده است.

تعمیرگاه مهرشهر

تعمیرگاه براي تعمیرات دوره اي و اساسی ناوگان خط 5 مترو تهران مشتمل بر لکوموتیوهاي برقی و واگن هاي دوطبقه در نظر گرفته شده  است که شامل خطوط تعمیراتی و کارگاه هاي تراش چرخ، چرخ و محور، تست بیرینگ، ماشین افزار، الکترونیک، مکانیک، کمپرسور  می باشد. در حال حاضرتعمیرات دوره اي و نیمه سنگین لکوموتیوهاي برقی و واگنهاي دو طبقه در این تعمیرگاه انجام می گیرد.

تعمیرگاه علی آباد

این تعمیرگاه که از مدت ها قبل به منظور عملیات بازسازي قطارها مورد استفاده بوده، از آذر ماه 1396 براي انجام تعمیرات دوره اي رده سبک ماهانه و سالانه قطارها استفاده می شود.

تعمیرگاه کلاهدوز

این تعمیرگاه در انتهاي خط 4 مترو تهران و در مجاورت ایستگاه کلاهدوز براي تعمیرات دوره اي در نظر گرفته شده است که تعمیرات دوره اي ناوگان در فاز اول با ظرفیت یک خط عرشه دار از شهریور ماه سال 1396 آغاز شده است و امید است با تکمیل و راه اندازي کامل این تعمیرگاه، امکان انجام تمامی رده هاي تعمیرات دوره اي ناوگان در آن فراهم گردد.