خط مشی کیفیت

  • توجه به اصل مشتري مداري و تلاش در ایجاد افزایش رضایت مشتریان
  • گسترش بازار و توسعه مشتریان و انتقال تواناییها و تجارب بدست آمده، با ارائه مشاوره­هاي تخصصی
  • افزایش تنوع محصولات و خدمات در راستاي برآورده کردن نیازهاي صنایع ریلی کشور و پاسخگویی به نیازهاي مشتریان
  • ارتقاء سطح کیفیت محصولات و خدمات شرکت
  • ایجاد بهبود مستمر در فرآیندهاي سازمان در جهت افزایش بهره­ وري
  • استفاده از ابزارهاي مهندسی براي ارتقاء فرآیندها و تکامل سیستمهاي بکار گرفته شده در شرکت
  • توجه به نیروهاي انسانی به عنوان منابع استراتژیک سازمان و تلاش در جهت افزایش تواناییها و بهره­وری آنها
  • توجه به تامین کنندگان و کمک به ارتقاء دانش و کیفیت خدمات و محصولات آنان