درباره شرکت

هدف از تاسیس شرکت واگن سازي تهران

حمل و نقل شهري یکی از مشکلات بزرگ کلان شهرهاي ایران است و به منظور حل این معضل احداث سامانه هاي ریلی اجتناب ناپذیر است.

شرکت واگن سازي تهران به عنوان تولید کننده قطارهاي نقلیه ریلی برقی خود کشش و تریلر، ارائه دهنده خدمات نگهداري و تعمیرات دوره اي و تعمیرات اساسی (اورهال) ناوگان ریلی برقی، ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی در خصوص پروژه هاي مربوط به صنعت نقلیه ریلی در جهت کمک به حل این معضل پیچیده و جدي و در راستاي توسعه و گسترش صنعت حمل و نقل ریلی به ویژه بخش درون شهري، با سرمایه گذاري مشترك شرکتهاي ایرانی و چینی و همکاري و مشارکت گروه بزرگی از کارشناسان و خبرگان صنعت حمل و نقل ریلی درآبان ماه سال 1382 با شرایط ذیل تاسیس گردید :

سهامداران شرکت واگن سازي تهران:

محورهاي اصلی فعالیت شرکت واگن سازي تهران:

  • ساخت و تأمین واگن هاي مترو ، دو طبقه و لکوموتیو
  • نگهداري و تعمیرات دوره اي و اساسی ناوگان مترو

مهمترین دستاوردهاي شرکت واگن سازي تهران:

  • تولید و تأمین 2556 دستگاه واگن و لکوموتیو
  • بومی سازي بخش اعظمی از قطعات ناوگان مترو به طوري که هم اکنون و در آخرین پروژه هاي اجرا شده توسط این شرکت، بومی سازي واگن هاي دو طبقه معادل 55 % بهاي واگن و بومی سازي قطارهاي مترویی معادل 60 % بهاي واگن محقق شده است.
  • بومی سازي کامل تعمیرات اساسی ناوگان مترو (Overhaul) 
  • تنها شرکت سازنده واگن هاي مترو با بدنه آلومینیومی در ایران
  • تنها شرکت سازنده بدنه واگن دوطبقه در ایران

محصولات شرکت واگن سازی تهران: